Algemene voorwaarden van Kledingregistratie.nl

Deze algemene voorwaarden betreffen de online oplossing voor sportclub kledingregistratie, voor het administreren van de uitgeleende (gesponsorde) clubkleding aan de leden.
 

Artikel 1. Definities

 1. Kledingregistratie.nl is een dienst van Bluepoint webdesign, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 710.12.206, verder te noemen Kledingregistratie.nl.
 2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon wie bij Kledingregistratie.nl een abonnement heeft gesloten.
 3. Dienst: Kledingregistratie.nl stelt en houdt voor Klant een online oplossing voor sportclub kledingregistratie via het internet beschikbaar. De Dienst bestaat uit minimaal één hoofdgebruiker.
 4. Administratie: Alle gegevens die een Klant invoert of Kledingregistratie.nl genereert.
 5. Overeenkomst: De overeenkomst voor gebruik van de Dienst door een Klant.
 6. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
 7. Website: “Kledingregistratie.nl.” of de websites van de Dienst “Kledingregistratie.nl” en eventuele andere sub/domeinen van Kledingregistratie.nl.
 8. Boekjaar: het jaar gerekend vanaf de dag dat een gebruiker zijn abonnement heeft afgesloten.
 9. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid en uitvoering

 1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Kledingregistratie.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Kledingregistratie.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van (delen van) haar Overeenkomsten.

Artikel 3. Tarieven

 1. Tarieven zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting en andere heffingen opgelegd via overheidswege.
 2. Alle prijzen op de Website, brochures, nieuwsbrieven en andere communicatievormen zijn onder voorbehoud van typ- en rekenfouten. Voor gevolgen van typ- en rekenfouten aanvaarden we geen aansprakelijkheid.
 3. Kledingregistratie.nl mag tarieven tussentijds wijzigen. Een eventuele verhoging is nooit hoger dan de indexering van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) over de voorgaande jaren waarin deze indexering niet is toegepast. Wijzigingen communiceren we schriftelijk (per email) met de Klant, uiterlijk 2 maanden vóórdat we ze doorvoeren. Is een Klant het niet eens met de wijziging, dan mag deze de Overeenkomst opzeggen per ingang van het nieuwe boekjaar.
 4. Klant mag afzien van het abonnement binnen een gestelde termijn van twee weken na aanschaf, minus € 75,00 installatiekosten.
 5. Restitutie op extra velden en / of maatwerk is niet mogelijk.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Klant kan de Overeenkomst met Kledingregistratie.nl aangaan door zich te abonneren via het aanmeldformulier op de Website. Een Klant kan het aantal benodigde velden, gebruikers, via de support laten wijzigen.
 2. Kledingregistratie.nl heeft het recht, zonder opgaaf van reden een Klant te weigeren.

Artikel 5. Toegang en nieuwe versies

 1. Kledingregistratie.nl verleent aan de Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst. Kledingregistratie.nl geeft hiervoor aan de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de Klant de dienst kan gebruiken.
 2. Kledingregistratie.nl heeft het recht de programmatuur van de Dienst periodiek aan te passen om functionaliteit te verbeteren en fouten te corrigeren. Leidt een aanpassing tot een grote wijziging in de functionaliteit, dan informeren we de Klant daarover via diverse nieuwsberichten. Omdat we de Dienst aan meerdere Klanten leveren is het niet mogelijk om voor één of enkele Klanten van een bepaalde wijziging af te zien. Kledingregistratie.nl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst.

Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden

 1. De Klant bepaalt welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Kledingregistratie.nl heeft geen kennis van deze informatie. De Klant is dan ook verantwoordelijk dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Kledingregistratie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. De klant vrijwaart Kledingregistratie.nl voor aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat door de Klant met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
 2. De Klant stelt Kledingregistratie.nl altijd elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mailadressen en overige gegevens die voor het uitvoeren van de Dienst door Kledingregistratie.nl van belang zijn. De Klant kan deze gegevens doorvoeren via de Dienst.
 3. Een klant gebruikt de Dienst zoals Kledingregistratie.nl dat verwacht van een zorgvuldige gebruiker. Een Klant gebruikt de dienst niet ongeoorloofd.
 4. De Klant mag zelf extra gebruikers toegang geven tot de Dienst.
 5. De Klant mag met de dienst niet zelf als aanbieder van de dienst gaan fungeren.
 6. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Kledingregistratie.nl het recht verplichtingen richting de Klant te stoppen of de Overeenkomst te ontbinden als de Klant handelt, of we redelijkerwijs vermoeden dat de Klant handelt in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden. Kledingregistratie.nl is dan geen schadevergoeding of restitutie verschuldigd van de vergoeding voor de Dienst.

Artikel 7. Onderhoud

 1. Kledingregistratie.nl spant zich in de Dienst 24 uur per dag, 7 dagen per week, voor Klant beschikbaar te houden.
 2. Voor onderhoud, aanpassingen of verbeteringen van de Dienst, ondersteunende software, of hardware mogen we de Dienst tijdelijk buiten gebruik stellen. Kledingregistratie.nl doet dit waar mogelijk buiten kantooruren en informeert de klant tijdig via het inlogscherm en nieuwsberichten. Kledingregistratie.nl is bij een buitengebruikstelling van de Dienst nooit aansprakelijk voor enige schade die de Klant ondervindt.

Artikel 8. Ondersteuning

 1. Kledingregistratie.nl ondersteunt de Klant bij de toepassing van de Dienst. De ondersteuning verlenen we, via een kennisbank en e-mail. Kledingregistratie.nl doet er alles aan om vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Kledingregistratie.nl kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden. Support is beperkt tot functionele onderwerpen met betrekking tot de Dienst.

Artikel 9. Betaling

 1. De vergoeding van de door Kledingregistratie.nl te leveren Dienst bestaat uit minimaal de vergoeding voor één hoofdgebruiker. De tarieven van eventueel verder aangevraagde extra velden, gebruikers en/of diensten vullen de vergoeding aan. De hoogte van tarieven communiceren we via de Website.
 2. De hoogte van de verschuldigde vergoeding wordt initieel bepaalt ná handmatige bevestiging cq activatie van de dienst, aangevuld met eventueel extra afgenomen diensten door de Klant.
 3. De Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door Kledingregistratie.nl.
 4. De betalingstermijn voor extra velden, gebruikers is 14 dagen. Hiervan ontvangt u een factuur en is éénmalig.
 5. In bovenstaande gevallen heeft Kledingregistratie.nl het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten. Ook behouden we het recht om een vergoeding te verlangen als in bovenstaande gevallen schade voor Kledingregistratie.nl ontstaat.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de Dienst die we aanbieden liggen uitsluitend bij Kledingregistratie.nl. De Klant krijgt enkel een gebruiksrecht en de bevoegdheden uit deze Algemene Voorwaarden. Het gebruikersrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar. Voor het overige zal Klant de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 2. Kledingregistratie.nl mag technische maatregelen nemen om de applicatie van de Dienst te beschermen. Als Kledingregistratie.nl via technische bescherming de programmatuur van Kledingregistratie.nl heeft beveiligd, mag de Klant deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Kledingregistratie.nl is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade van Klant of derden.
 2. De aansprakelijkheid van Kledingregistratie.nl richting de Klant is per gebeurtenis (een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt hier als één gebeurtenis) beperkt tot maximaal het door Klant betaalde bedrag voor de Dienst in de afgelopen twee maanden (exclusief BTW).
 3. De Klant vrijwaart Kledingregistratie.nl voor alle aanspraken van derden, over vergoeding van schade, kosten of rente die verband houden met deze Overeenkomst en of Dienst.
 4. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing als de schade is veroorzaakt door Kledingregistratie.nl en dat is gebeurt met bewuste roekeloosheid van Kledingregistratie.nl.

Artikel 12. Privacy en verwerking persoonsgegevens

 1. Als partijen geen bewerkersovereenkomst sluiten in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gelden de bepalingen in dit artikel.
 2. Als Klant persoonsgegevens invoert via de Dienst, vallen Klant en Kledingregistratie.nl onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de terminologie van die wet is Klant 'verantwoordelijke' en Kledingregistratie.nl 'verwerker'.
 3. Kledingregistratie.nl mag gegevens van Klant laten verwerken door aan haar gelieerde ondernemingen, en als dat voor het (doen) leveren van de Dienst noodzakelijk is door derden binnen en buiten de Europese Unie.
 4. Kledingregistratie.nl zorgt voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen, voor zover deze zich in de Dienst of het Netwerk van Kledingregistratie.nl bevinden.
 5. Kledingregistratie.nl zorgt dat iedereen die onder haar gezag handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens waar Klant de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Klant.
 6. Klant zal alleen op rechtmatige wijze persoonsgegevens invoeren in de Dienst.
 7. Als de Klant vanwege een wettelijke verplichting gegevens moet wijzigen, verwijderen, of afstaan en die staan opgeslagen in de Dienst, dan helpt Kledingregistratie.nl waar nodig. We mogen hier meerkosten voor rekenen.
 8. Kledingregistratie.nl verzamelt of bewaart geen verkeersgegevens gegenereerd door de Klant, tenzij dit wettelijk verplicht is voor het leveren van de Dienst.
 9. Wanneer derden een beveiligingsmaatregel van de Dienst omzeilen of uitschakelen en toegang krijgen tot beveiligde persoonsgegevens van de Klant, dan handelt Kledingregistratie.nl dit met de hoogste prioriteit af, voor zover dit binnen onze macht ligt. Kledingregistratie.nl informeert de Klant zo snel mogelijk.

Artikel 13. Levertijd

 1. De levertijd in de webshop wordt in principe binnen 1 dag verwerkt als bestellingen voor 14.00 uur hebben plaatsgevonden. Indien het betreffende product een langere levertijd heeft dan staat bij de bestelling vermeld: “Vraag naar levertijd”.  Een door ons opgegeven levertijd geldt steeds als een indicatie en niet als fatale termijn. Wij zijn niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat wij schriftelijk in gebreke zijn gesteld door de wederpartij, deze ons hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en wij hieraan geen gevolg hebben gegeven. De levertijd gaat niet eerder in dan nadat wij een bestelling en/of opdracht schriftelijk hebben aanvaard en onze wederpartij ons alle voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens c.q. materialen ter beschikking heeft gesteld en wij de eventueel overeengekomen vooruitbetaling van de wederpartij ontvangen hebben. Blijkt gedurende de uitvoering van de overeenkomst dat vertraging optreedt in de levering, dan wordt de levertijd met zoveel dagen verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering, indien en zover deze niet tijdige levering te wijten is aan omstandigheden, die niet voor rekening en risico van ons komen, waardoor begrepen niet (tijdige) nakoming door leveranciers. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 12 weken) van de overeengekomen levertijd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De wederpartij heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding. Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door de wederpartij, schort onze leveringsverplichting op. Wij behouden ons het recht voor de zaken in gedeelten af te leveren, in welk geval de hierna omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering.

Artikel 14. Garantie; beperking van aansprakelijkheid

 1. Wij zijn ter zake van door ons geleverde zaken niet verder of anders aansprakelijk dan wegens materiaal- en/of constructiefouten in de zaken welke binnen 3 (drie) maanden na de datum van levering als bedoeld in artikel 13, aan het licht zijn gekomen, voor zover dergelijke foute de deugdelijkheid of de kwaliteit van de zaken in belangrijke mate verminderen. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van dit artikel beperkt zich tot de kosteloze levering van vervangende (onderdelen van) zaken. Uitgezonderd van garantie zijn die producten die kwetsbaar/breekbaar zijn zoals glaswerk, mokken, canvasdoeken etc. Wij zijn gerechtigd om, in plaats van vervangende zaken te leveren, de defecte (onderdelen van) geleverde zaken te herstellen of tegen terugbetaling van het desbetreffende gedeelte van de factuurprijs terug te nemen. Op aan ons door derden geleverde en door ons aan onze wederpartij door geleverde zaken, ook indien de door ons geleverde zaken zijn samengesteld uit door derden aan ons toegeleverde zaken, verlenen wij aan onze wederpartij dezelfde garantie, maar geen verdere garantie dan wij van onze toeleverancier(s) hebben gekregen. Onze wederpartij kan slechts dan beroep doen op verplichtingen van ons gebaseerd op dit artikel, nadat onze wederpartij al haar verplichtingen voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomst heeft voldaan. Indien wij uit enigerlei hoofde aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de betrokken zaken, exclusief belastingen met dien verstande dat wij hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zullen zijn tot een bedrag van € 2.000,- (tweeduizend euro) per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval. Wij zijn nimmer aansprakelijk tot vergoeding van niet-materiële schade, bedrijfsschade, indirecte schade, winstderving of andere gevolgschade. Onze wederpartij is gehouden ons te vrijwaren van alle vorderingen van derden, verband houdende met door ons geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden.

Artikel 15. Overmacht

 1. In geval van overmacht beëindigen we de uitvoering van de Overeenkomst of schorten we deze op zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht verstaan we in ieder geval storingen in de infrastructuur (elektriciteit, internet, datacentrum), binnenlandse onlusten, natuurrampen, oorlog, staking, bedrijfsstoringen, brand en overstroming. Ook in het geval dat Kledingregistratie.nl door zijn eigen leveranciers niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Kledingregistratie.nl kan worden gevergd verstaan we dit als overmacht, ongeacht de reden van de leveranciers daartoe.

Artikel 16. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst gaat de Klant aan voor één (1) jaar.
 2. Kledingregistratie.nl verwijdert twee (2) maanden na beëindiging van het abonnement de Administratie van de Klant.
 3. Als een Partij niet binnen een gestelde termijn niet of niet (voldoende) voldoet aan een verplichting die voor haar uit deze Overeenkomst voortvloeit, dan is de ene Partij in verzuim en mag de andere Partij zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Dit kan zonder gevolgen voor de andere rechten van de ontbindende Partij en zonder dat de ontbindende Partij schadeplichtig is.

Artikel 17. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Kledingregistratie.nl mag deze Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 3. Verandering in management, eigendom of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
 4. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, leggen we alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst voor aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
 5. Partiële nietigheid: als een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen stellen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vast, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) contact met ons op.